Pogoji

Družba z omejeno odgovornostjo Haratech, Dillingerstr.6, D-89415 Lauingen, v nadaljevanju prodajalec.

§ 1 Splošno, opredelitve

(1) Prodajalec ponuja blago prek spletne trgovine na spletnem mestu. Naslednji Splošni pogoji poslovanja (GTC) veljajo za poslovni odnos med prodajalcem in kupcem v različici, veljavni v času naročila.

(2) Potrošnik je vsaka fizična oseba, ki sklene pravni posel za namene, ki pretežno niso niti komercialni niti samozaposleni. Podjetnik i. S. d. Pogoji so fizične ali pravne osebe ali pravna partnerstva, ki ob sklenitvi pravnega posla nastopajo v svoji komercialni ali samostojni poklicni dejavnosti. Stranke i. S. d. Pogoji veljajo tako za potrošnike kot za podjetnike.

(3) Posamezni pogodbeni sporazumi imajo prednost pred temi pogoji. Odstopajoči, nasprotujoči si ali dodatni pogoji niso del pogodbe, razen če je njihova veljavnost izrecno dogovorjena.

§ pogodba 2

(1) Predstavitev blaga na spletnem mestu prodajalca ne pomeni ponudbe v pravnem smislu, temveč zgolj vabilo kupca, da odda ponudbo v pravnem smislu. Naročeno blago se lahko zaradi tehnično zahtevanih možnosti prikaza v razumni meri nekoliko razlikuje od blaga, prikazanega na internetu, še posebej, če je to smiselno, lahko pride do barvnih odstopanj.

(2) Naročilo kupca lahko odda na prodajalčevo spletno stran, po elektronski pošti, po faksu ali pisno. Naročilo kupca predstavlja zavezujočo ponudbo za sklenitev kupoprodajne pogodbe za naročeno blago.

(3) Prodajalec bo po faksu ali elektronski pošti takoj potrdil prejem naročila kupca.

a) V primeru predplačila / bančnega nakazila ali kreditne kartice kupoprodajna pogodba ne začne veljati s to potrditvijo naročila, ampak šele, ko je poslano ločeno e-poštno sporočilo s potrditvijo naročila ali je blago dostavljeno. Prodajalec lahko sprejme pogodbeno ponudbo, vsebovano v naročilu, v 5 delovnih dneh. V primeru blaga, naročenega po elektronski pošti, ima prodajalec pravico, da sprejme naročilo v roku 2 delovnih dni od prejema. Sprejem je enak, če prodajalec dostavi naročeno blago v tem roku.

b) Pri plačilu s PayPal pogodbo kupec sklene z navodilom za plačilo.

(4) Pogodba je sklenjena s pridržkom, da v primeru nepravilne ali nepravilne samo-dostave ne ali le delno. To velja le v primeru, da prodajalec ni odgovoren za nedobavo in je prodajalec z dobaviteljem skrbno sklenil določeno transakcijo varovanja pred tveganjem. Prodajalec si bo po najboljših močeh prizadeval za nabavo blaga. V nasprotnem primeru bo nadomestilo takoj vrnjeno. V primeru nedosegljivosti ali le delne razpoložljivosti blaga bo kupec o tem takoj obveščen.

(5) Če kupec blago naroči po elektronski poti, bo prodajalec shranil besedilo pogodbe in mu po sklenitvi pogodbe skupaj s pravno zavezujočimi pogoji poslal po elektronski pošti.

§ 3 hramba lastninske pravice

(1) V primeru potrošnikov prodajalec ohrani lastništvo blaga, dokler kupnina ni v celoti plačana. Pri podjetnikih prodajalec obdrži lastništvo blaga, dokler niso v celoti poravnane vse terjatve iz tekočega poslovnega razmerja.

(2) Če kupec krši pogodbo, zlasti če zamuja s plačilom, če stranka navede napačne podatke o svoji kreditni sposobnosti ali če je vložena zahteva za uvedbo postopka zaradi insolventnosti, ima prodajalec pravico - po potrebi po določitvi rok - odstop od pogodbe in vrnitev zahteve za blago, če stranka plačila ni ali ni v celoti zagotovila.

(3) Podjetnik je upravičen do preprodaje blaga v običajnem poslovanju. Prodajalcu že daje vse zahtevke i. H. d. Znesek računa, ki mu nastane pri nadaljnji prodaji tretji osebi. Prodajalec sprejme nalogo. Po dodelitvi je podjetnik pooblaščen za pobiranje terjatve. Prodajalec si pridržuje pravico, da terjatev izterja sam, takoj ko podjetnik ne izpolni pravilno svojih plačilnih obveznosti in zamuja s plačilom.

(4) Prodajalec se zaveže, da bo na zahtevo kupca izdal vrednostne papirje, do katerih je upravičen, v kolikor iztržljiva vrednost vrednostnih papirjev presega terjatev za zavarovanje za več kot 10%. Izbira vrednostnih papirjev, ki jih je treba sprostiti, je odvisna od prodajalca.

§ 4 plačilo

(1) Navedena nakupna cena je zavezujoča. Nakupna cena vključuje DDV. Dodatni stroški pošiljanja, ki nastanejo med odpremo, so vključeni v pregled stroškov / omejitev dostave. Stroški pakiranja so že vključeni v stroške pošiljanja.

(2) Kupec se zaveže, da bo plačal skupno ceno v 14 dneh po prejemu potrditve naročila po elektronski pošti ali na računu. Po izteku roka kupec zamuja s plačilom. Med zamudo je potrošnik dolžan i. H. proti. 5 odstotnih točk nad osnovno stopnjo. Med zamudo je podjetnik dolžan i. H. v. 8 odstotnih točk nad osnovno stopnjo. Prodajalec si pridržuje pravico, da od podjetnika zahteva višjo škodo, ki je nastala zaradi neplačila.

(3) Kupec ima pravico do pobota le, če je prodajalec pravno uveljavil, ugotovil ali ni izpodbijal njegovih nasprotnih zahtevkov. Pravica kupca do pobota s pogodbenimi in drugimi zahtevki od začetka ali izvajanja tega pogodbenega razmerja ostaja nespremenjena. Kupec lahko uveljavlja pravico do pridržanja le, če njegova nasprotna tožba temelji na istem pogodbenem razmerju.

§ 5 možnosti plačila

(1) Kupci lahko plačajo kupnino vnaprej / nakazilo ali PayPal.

(2) Pri plačilu s PayPal se mora kupec registrirati na www.paypal.de. Veljajo pogoji uporabe paypal.de

[www.paypal.de]

(3) Informacije o vseh stroških, nastalih za izbrani način plačila, najdete v naših informacijah o strankah in pod pregledom načinov plačila na naši spletni strani.

§ 6 ladijski promet

(1) Prodajalec dostavlja samo v države, določene v pregledu stroškov / omejitvah dostave.

(2) Rok dobave za dostave v Nemčiji je določen na ustrezni strani ponudbe. Začetek obdobja dostave se določi (odvisno od izbranega načina plačila) v skladu z odstavki 3 do 5.

(3) Pri plačilu vnaprej / nakazilo ali PayPal se dobavni rok začne en dan po prejemu plačila.

(4) Podatke o rokih dobave za dostavo zunaj Nemčije lahko najdete v informacijah o naših strankah in v pregledu stroškov pošiljanja / omejitev dostave.

(5) Če začetek ali konec obdobja pade na soboto, nedeljo ali državni praznik, se začetek ali konec obdobja prestavi na naslednji delovni dan.

(6) Kar zadeva rezervacijo ustrezne samo-dostave, se prodajalec sklicuje na oddelek 2 (4) teh pogojev.

(7) Prodajalec je upravičen do delnih dobav, če je od kupca mogoče pričakovati delno dostavo ob upoštevanju njegovih interesov. Stranka ne sme imeti dodatnih stroškov.

§ 7 Prenos tveganja

(1) Pri potrošnikih se nevarnost nenamerne izgube in nenamernega poslabšanja prodanega blaga prenese na potrošnika ob predaji blaga, tudi če se blago prodaja po pošti.

(2) Pri podjetnikih se nevarnost nenamerne izgube in nenamernega propadanja blaga prenese na podjetnika ob predaji blaga ali v primeru prodaje po pošti z dostavo blaga na špedicijo zastopnik, prevoznik ali oseba ali institucija, ki je drugače dodeljena za izvedbo pošiljke.

(3) Predaja je enaka, če kupec ne sprejema.

§ 8 garancija

(1) Stranka ima zakonsko pravico do garancije, ki je spremenjena v skladu s §§ 8, 9 teh pogojev.

(2) Naročeno blago se lahko nekoliko razlikuje od blaga, prikazanega na internetu, v okviru razumnega. Sklicuje se na oddelek 2 (1) teh Splošnih pogojev.

(3) Potrošniki imajo na izbiro, ali bodo zahtevali dodatno izvedbo s popravilom ali zamenjavo. Prodajalec lahko zavrne izbrano vrsto dodatne izvedbe, če je to mogoče le z nesorazmernimi stroški, druga vrsta dopolnilne uspešnosti pa ostaja brez bistvenih slabosti za potrošnika. Pri podjetjih prodajalec na začetku zagotovi garancijo za napake blaga s popravilom ali nadomestno dostavo, kot sam izbere.

(4) Če dopolnilna izvedba ne uspe, lahko kupec namesto izvedbe načeloma izbere znižanje kupnine (znižanje), odpoved pogodbe (odstop) ali odškodnino. V primeru le manjših napak kupec nima pravice do odstopa, upoštevajoč interese obeh strani. Namesto nadomestila namesto izvedbe lahko kupec zahteva povračilo zapravljenih stroškov v okviru oddelka 284 nemškega civilnega zakonika (BGB), ki ga je opravil glede na prejem blaga in mu je bilo razumno dovoljeno. Če kupec izbere nadomestilo namesto izvedbe, veljajo omejitve odgovornosti v skladu z oddelkom 9 (1) teh pogojev.

(5) Podjetniki morajo prodajalca obvestiti o očitnih napakah na dobavljenem blagu v roku 2 tednov od prejema blaga; V nasprotnem primeru je uveljavljanje zahtevkov za garancijo izključeno. Za spoštovanje roka zadostuje pravočasna odprema ali obvestilo. Za trgovce velja odstavek 377 nemškega trgovinskega zakonika.

(6) Če je kupec podjetnik, se šteje, da je za kakovost blaga dogovorjen samo opis izdelka prodajalca. Javne izjave, promocije ali oglaševanje s strani proizvajalca ne predstavljajo pogodbene kakovosti blaga.

(7) Garancijsko obdobje za potrošnike je 2 leti od dobave blaga. Garancijsko obdobje za podjetnike od tega odstopa 1 leto od dobave. Za rabljene predmete je garancijsko obdobje tudi 1 leto od dobave blaga. Enoletno garancijsko obdobje ne velja, če je prodajalec kriv iz hude malomarnosti, niti v primeru telesne poškodbe ali škode za zdravje, ki jo je mogoče pripisati prodajalcu, in v primeru izgube kupčevega življenja, v v primeru garancije ali v primeru povračila za dostavo v skladu s §§ 478, 479 BGB. To ne vpliva na odgovornost prodajalca po zakonu o odgovornosti za izdelke.

(8) Ne glede na odstavek 7 velja redni zastaralni rok, če prodajalec napačno prikrije napako.

(9) Prodajalec kupcu ne daje nobenih jamstev v pravnem smislu, razen če ni izrecno drugače dogovorjeno. Garancije proizvajalca ostanejo nespremenjene.

(10) Povezava do spletnega mesta za spletno reševanje sporov (ODR).

Povezava: http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm

Kontaktni e-poštni naslov za spletno reševanje sporov.

E-naslov: info@harastuhl.de

§ 9 Omejitve odgovornosti

(1) V primeru nekoliko malomarnih kršitev dolžnosti je odgovornost omejena na predvidljivo pogodbeno značilno neposredno povprečno škodo, odvisno od vrste blaga. To velja tudi za nekoliko malomarne kršitve dolžnosti s strani zakonitih zastopnikov ali posrednikov ali prodajnih zastopnikov. Prodajalec ne odgovarja za nekoliko malomarne kršitve nepomembnih pogodbenih obveznosti. Po drugi strani pa je odgovoren za kršitev pogodbenih pravnih položajev stranke. Bistvena pogodbena pravna stališča so tista, ki jih mora pogodba dati stranki glede na vsebino in namen pogodbe. Prodajalec je odgovoren tudi za kršitev obveznosti, katerih izpolnitev v prvi vrsti omogoča pravilno izvedbo pogodbe in na katero se kupec lahko zanese.

(2) Zgornje omejitve odgovornosti ne vplivajo na kupčeve terjatve, ki izhajajo iz garancij in / ali odgovornosti za izdelek. Poleg tega omejitve odgovornosti ne veljajo v primeru goljufivih namenov, v primeru kršitve bistvenih pogodbenih obveznosti, pa tudi v primeru fizične in zdravstvene škode, ki jo je mogoče pripisati prodajalcu, ali v primeru izgube življenja kupca.

(3) Prodajalec je odgovoren samo za lastne vsebine na spletnem mestu svoje spletne trgovine. V kolikor dostop do drugih spletnih mest omogočajo povezave, prodajalec ni odgovoren za vsebino tretjih oseb, ki je tam. Nenavadne vsebine naredi lastne. Če prodajalec izve za nezakonito vsebino na zunanjih spletnih mestih, bo takoj blokiral dostop do teh strani.

§ Končne določbe 10

(1) Uporablja se zakon Zvezne republike Nemčije. V primeru potrošnikov, ki pogodbe ne sklenejo v poklicne ali komercialne namene, se ta izbira prava uporablja le, če zaščita, zagotovljena z obveznimi določbami prava države, v kateri ima potrošnik običajno prebivališče, ni umaknjena. Določbe prodajne zakonodaje ZN se ne uporabljajo. Oddelki 141, 350 TDSG ostajajo nespremenjeni.

(2) Če je stranka trgovec, pravna oseba javnega prava ali posebni sklad javnega prava, je za vse spore, ki izhajajo iz te pogodbe, pristojno sodišče na kraju poslovanja prodajalca, razen če je izključni kraj pristojnost. Vendar pa ima prodajalec pravico tožiti trgovca v kraju njegovega stalnega ali poslovnega kraja. Pristojnost, ki jo lahko utemeljuje izključna pristojnost, ostaja nedotaknjena.

Informacije o sklenitvi pogodb na daljavo in nadaljnje informacije o elektronskem sklepanju pogodb.

A. Informacije o strankah pri sklepanju pogodb na daljavo.

Naslednje informacije služijo izpolnjevanju naše pravne obveznosti zagotavljanja informacij o prodajnih pogodbah na daljavo in v elektronskih poslovnih transakcijah.

Naše splošne pogoje poslovanja (GTC) najdete na naslednji povezavi: https://www.harastuhl.de/agb/

Vse informacije boste prejeli v pisni obliki najpozneje ob dostavi blaga. Te podatke lahko tudi natisnete ali shranite na trdi disk.

1. Identiteta ponudnika

Sklepate prodajne pogodbe na daljavo

Družba z omejeno odgovornostjo Haratech
Dillingerstr. 6
D-89415 Lauingen
Generalni direktor: g. Wolfgang Gruber

Telefon: +49 (0) 9072701169
Faks: +49 (0) 32226881708
Elektronski naslov: info@harastuhl.de

Registrsko sodišče: okrožno sodišče v Augsburgu
Registrska številka: HRB-25919
Identifikacijska številka davka na promet v skladu s §27 zakona o davku na promet: DE 276703958

2. zaključek

(1) Kupec lahko z gumbom "Dodaj v košarico" izbere izdelke iz ponudbe in jih zbere v tako imenovani nakupovalni voziček. Z gumbom "Nakup" nam dajete zavezujočo ponudbo za nakup blaga v nakupovalni košarici. Pred oddajo naročila lahko kupec kadar koli spremeni in si ogleda podatke. Nato prodajalec kupcu po elektronski pošti pošlje samodejno potrditev naročila, v katerem je naročilo navedeno in ki ga lahko natisnete s funkcijo "Natisni". Potrditev naročila še ne pomeni zavezujočega sprejema naročila. Nakupna pogodba ne začne veljati s predplačilom / bančnim nakazilom ali kreditno kartico, temveč le z odpošiljanjem ločenega e-poštnega sporočila s potrditvijo naročila ali dostava blaga. Prodajalec lahko sprejme pogodbeno ponudbo, vsebovano v naročilu, v 5 delovnih dneh.
V primeru blaga, naročenega po elektronski pošti, ima prodajalec pravico, da sprejme naročilo v roku 2 delovnih dni od prejema. Sprejem je enak, če prodajalec dostavi naročeno blago v tem roku. Pri plačilu s PayPal pogodbo stranka sklene z navodilom za plačilo.

(2) Besedilo pogodbe shrani prodajalec in kupcu po sklenitvi pogodbe pošlje po elektronski pošti skupaj s pravno zavezujočimi pogoji.

Dodatne informacije najdete v naših pogojih: https://www.harastuhl.de/agb/

3. Dostava in rezervacija dostave

(1) Rok dobave za dostave v Nemčiji je določen na ustrezni strani ponudbe. Začetek obdobja dostave se določi (odvisno od izbranega načina plačila) v skladu z odstavki 2 do 5.

(2) Pri plačilu vnaprej / nakazilo ali PayPal se dobavno obdobje začne po prejemu plačila.

(3) Naslednji dobavni roki veljajo za dostave zunaj Nemčije.

Avstrija: 3 - 8 delovnih dni

Švica, Lihtenštajn: 3 - 8 delovnih dni

Belgija, Danska, Francija, Irska, Luksemburg, Niederland, Velika Britanijanien, Finska, Grčija, Italija, Portugalska, Spanien, Švedska: 3 – 12 delovnih dni

Preostali del Evrope: 5-15 delovnih dni

(4) Če začetek ali konec obdobja pade na soboto, nedeljo ali državni praznik, se začetek ali konec obdobja prestavi na naslednji delovni dan.

(5) Dostava poteka izključno v državah, določenih v pregledu stroškov / omejitvah dostave in pod omejitvami ali vrstami dostave, navedenimi v pregledu stroškov / omejitvah dostave. To lahko najdete tudi v virtualnem nakupovalnem vozičku.

(6) Dostava je predmet ustrezne samo-dostave.

Naši pogoji in določila vsebujejo dodatne informacije na naslednji povezavi: https://www.harastuhl.de/agb/

4. Nabavna cena in stroški pošiljanja

(1) Navedene cene so skupne cene v evrih in vključujejo zakonsko določen prometni davek. Začasne posebne ponudbe ali popusti so kot takšni prikazani v okviru predstavitve posameznega blaga na naši spletni strani.

(2) Poleg navedenih skupnih cen zadevnega blaga zaračunamo še stroške dostave in dostave. Ustrezne stroške pošiljanja najdete v našem pregledu stroškov / omejitvah dostave.

(3) V nasprotnem primeru kupec ne bo imel dodatnih stroškov pri naročilu z uporabo sredstev za komunikacijo na daljavo.

Dodatne informacije o cenah in pošiljanju najdete v naših pogojih na naslednji povezavi: https://www.harastuhl.de/agb/

5. Načini plačila in stroški plačilnih sredstev

(1) Kupci lahko plačajo kupnino vnaprej / nakazilo ali PayPal.

(2) Vsi stroški, nastali za izbrano plačilno sredstvo, so prikazani v virtualni nakupovalni košarici in v pregledu plačilnih sredstev.

(3) Pri plačilu vnaprej / bančno nakazilo stranka ne bo imela dodatnih stroškov. Pri plačilu s sistemom PayPal bo stranka plačala 0,00 EUR.

Nadaljnje informacije o načinih plačila najdete v naših pogojih in pod načini plačila.

6. Pravica do odstopa za potrošnike in vzorec obrazca za odstop

a) Pravica do odstopa za potrošnike

Potrošniki - torej vsaka fizična oseba, ki sklene pravni posel za namene, ki niso pretežno komercialni ali samozaposleni - lahko prekličejo svojo pogodbeno izjavo za plačane pogodbe pod naslednjimi pogoji:

Odpoved

Odstop

Imate pravico do odstopa od pogodbe v štirinajstih dneh brez navedbe razloga to pogodbo.

Obdobje preklica je štirinajst dni od dneva, ko ste vi ali tretja oseba, ki ste jo imenovali vi, ki ni prevoznik, imela ali je prevzela zadnje blago.

Če želite uveljaviti svojo pravico do odstopa od pogodbe, nas morate obvestiti (Haratech GmbH z omejeno odgovornostjo, Dillingerstr.6, 89415 Lauingen, telefon: +49 (0) 9072701169, faks: +49 (0) 32226881708 e-pošta: info@harastuhl. de) jasno izjavo (npr. pismo, poslano po pošti, faksu ali e-pošti) o vaši odločitvi, da odstopite od te pogodbe. Za to lahko uporabite priloženi vzorec obrazca za preklic, vendar to ni obvezno.

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

Folgen des Widerrufs

Če odstopite od te pogodbe, smo izbrali vsa plačila, ki smo jih prejeli od vas, vključno s stroški dostave (razen dodatnih stroškov, ki izhajajo iz vaše izbire drugačnega načina dostave od najugodnejše standardne dostave, ki jo ponujamo morate vrniti takoj in najkasneje v štirinajstih dneh od datuma, ko nas je prejelo obvestilo o odpovedi te pogodbe. Za to poplačilo uporabljamo enaka plačilna sredstva, kot ste jih uporabili v prvotni transakciji, razen če se z vami dogovorimo drugače; V nobenem primeru vam ne bomo zaračunali teh povračil.

Odplačilo lahko zavrnemo, dokler ne prejmemo blaga ali dokler ne predložite dokazila, da ste vrnili blago, kar nastopi prej.

Moraš se takoj in v vsakem primeru najkasneje v štirinajstih dneh od dneva, na katerega so nas obvestijo o vsakem preklicu te pogodbe za nas ali da opravi vrniti blago. Rok je izpolnjen, če pošljete blago pred štirinajstih dneh.

Imate neposredne stroške vračila blaga.

Morate le, da plača za zmanjšano vrednost blaga, kadar je izguba vrednosti zaradi potreben za ugotavljanje narave, lastnosti in delovanja blaga ravnanje.

b) Vzorec obrazca za umik

Muster-Widerrufsformular

(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte Dieses Formular aus und sporocilo Sie es zurück.)

– Za (Haratech Limited Liability Company, Dillingerstr.6, 89415 Lauingen, faks: +49 (0) 32226881708 E-pošta: info@harastuhl.de)

- jaz / mi (*) s tem prekličem pogodbo, ki sem jo / nas sklenil (*) za nakup naslednjega blaga (*) / opravljanje naslednje storitve (*)

- Bestellt am (*) / erhalten am (*)

- Name des / der Verbraucher (s)

- Anschrift des / der Verbraucher (s)

- Unterschrift des / der Verbraucher (i) (nur bei Mitteilung auf Papier)

- Datum
________________________

(*) Unzutreffendes streichen.

1. Povezava do spletnega mesta za spletno reševanje sporov (ODR).

Povezava: http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm

Kontaktni e-poštni naslov za spletno reševanje sporov.

E-naslov: info@harastuhl.de

7. Garancijski pogoji

Kupec ima zakonsko določeno garancijsko pravico, ki je spremenjena v skladu s §§ 8, 9 Splošnih pogojev.

Nadaljnje podrobnosti o garanciji najdete v naših pogojih in določilih

B. Nadaljnje informacije o strankah o elektronski sklenitvi pogodbe

1. Kako deluje?nieali z nami sklenete spletno pogodbo?

Ko v naši spletni trgovini najdete izdelek, ki ustreza vašim zahtevam, kliknite gumb "Dodaj v košarico". Izdelek bo nato naložen v nakupovalno košarico.

Ko kliknete gumb »Na blagajno«, pridete do vsebine nakupovalne košarice. Nakupovalni voziček je prikazan v pregledu. V tem pregledu nakupovalne košarice lahko v polje »Količina« vnesete ali spremenite želeno število izdelkov za posamezen izdelek in ga s klikom na gumb »Odstrani« odstranite.

Vnesite naslov za dostavo in po potrebi drug naslov za izstavitev računa ter izberite način plačila.

Če so vsi podatki pravilni, kliknite »Nakup«, da dokončate celoten postopek naročanja.

Takoj bomo potrdili prejem vašega naročila po e-pošti.

Naši pogoji poslovanja vsebujejo tudi dodatne informacije.

2. Shranjevanje besedila pogodbe in dostop za stranko

Podatke o naročilu shranimo in vam jih pošljemo v potrditvi prejema po e-pošti. Naše pogoje in določila boste prejeli po elektronski pošti najpozneje po sklenitvi pogodbe.

3. Napaka pri vnosu

Vnose lahko kadar koli med postopkom naročanja popravite z gumbom "Nazaj" v brskalniku, označenim s puščico, ki kaže na levo, in nato ustrezno spremenite. Celoten postopek naročanja lahko kadar koli prekličete tako, da zaprete internetni brskalnik.

4. Pogodbeni jezik

Imate možnost sklenitve pogodb z nami v nemščini.

Alternativno reševanje sporov v skladu s členom 14, odstavek 1 ODR-VO in § 36 VSBG:

Evropska komisija ponuja platformo za spletno reševanje sporov (OS), ki jo lahko https://ec.europa.eu/consumers/odr našli. Nismo dolžni ali ne želimo sodelovati v postopku reševanja sporov pred agencijo za odstranjevanje potrošnikov.