förhållanden

Haratech aktiebolag, Dillingerstr.6, D-89415 Lauingen, nedan kallat säljaren.

§ 1 Allmänt, definitioner

(1) Säljaren erbjuder varor via webbutiken på webbplatsen. Följande allmänna villkor (GTC) gäller affärsförhållandet mellan säljaren och kunden i den version som gällde vid beställningstidpunkten.

(2) En konsument är varje fysisk person som slutar en laglig transaktion för ändamål som huvudsakligen inte är kommersiella eller egenföretagare. Entreprenör i. S. d. Villkoren är fysiska eller juridiska personer eller partnerskap med juridisk kapacitet som, när de avslutar den juridiska transaktionen, agerar i sin kommersiella eller oberoende yrkesverksamhet. Kunder i. S. d. Villkoren är både konsumenter och företagare.

(3) Enskilda avtalsavtal har företräde framför dessa villkor. Avvikande, motstridiga eller kompletterande villkor ingår inte i avtalet, såvida inte deras giltighet uttryckligen överenskommits.

§ 2 kontrakt

(1) Presentationen av varorna på säljarens webbplats utgör inte ett erbjudande i juridisk mening, utan bara en uppmaning till kunden att lämna ett erbjudande i juridisk mening. De beställda varorna kan skilja sig något från anledningen till de varor som visas på Internet på grund av de tekniskt nödvändiga visningsalternativen, i synnerhet kan det finnas färgavvikelser om detta är rimligt.

(2) Kundens beställning kan göras på säljarens webbplats, via e-post, fax eller skriftligen. Kundens beställning utgör ett bindande erbjudande om att ingå ett köpeavtal för de beställda varorna.

(3) Säljaren kommer omedelbart att bekräfta mottagandet av kundens beställning via fax eller e-post.

a) Vid förskottsbetalning / banköverföring eller kreditkort träder inte köpeavtalet i kraft med denna orderbekräftelse utan bara när ett separat e-postmeddelande skickas med en orderbekräftelse eller varorna levereras. Säljaren har rätt att acceptera kontraktet som ingår i beställningen inom 5 arbetsdagar. När det gäller varor som beställts elektroniskt har säljaren rätt att acceptera beställningen inom två arbetsdagar från mottagandet. Ett godkännande är detsamma om säljaren levererar de beställda varorna inom denna period.

b) Vid betalning med PayPal avslutas avtalet med betalningsinstruktionen från kunden.

(4) Avtalet ingås med förbehållet att vid felaktig eller felaktig egenleverans, inte eller endast delvis. Detta gäller endast om säljaren inte är ansvarig för leveransen och säljaren har slutfört en specifik täckningstransaktion med leverantören med vederbörlig försiktighet. Säljaren kommer att göra alla rimliga ansträngningar för att skaffa varorna. I annat fall återbetalas ersättningen omedelbart. I händelse av varornas otillgänglighet eller endast delvis tillgänglighet kommer kunden att informeras omedelbart.

(5) Om kunden beställer varorna elektroniskt kommer kontraktstexten att sparas av säljaren och skickas till kunden tillsammans med de rättsligt bindande villkoren via e-post efter att avtalet har slutits.

§ 3 retention av titel

(1) När det gäller konsumenter behåller säljaren äganderätten till varorna tills köpeskillingen har betalats i sin helhet. När det gäller entreprenörer behåller säljaren äganderätten till varorna tills alla fordringar från ett pågående affärsförhållande har lösts helt.

(2) Om kunden handlar i strid med avtalet, särskilt om kunden inte betalar, om kunden ger felaktig information om sin kreditvärdighet eller om en ansökan görs om att inleda insolvensförfaranden, har säljaren rätt - vid behov efter att ha fastställt en tidsfrist - att återkalla avtalet och återlämna varuförfrågan om kunden inte eller inte helt har tillhandahållit ersättningen.

(3) Entreprenören har rätt att sälja varorna vid normal verksamhet. Han ger redan nu säljaren alla anspråk i. H. d. Fakturabeloppet som tillkommer honom genom återförsäljningen till en tredje part. Säljaren accepterar uppdraget. Efter uppdraget har entreprenören rätt att samla in fordran. Säljaren förbehåller sig rätten att själv ta ut anspråket så snart entreprenören inte uppfyller sina betalningsskyldigheter ordentligt och inte betalar.

(4) Säljaren förbinder sig att på kundens begäran frigöra de värdepapper som han har rätt till i den utsträckning det verkliga värdet på värdepapperen överstiger fordran som ska säkras med mer än 10%. Valet av säkerheter som ska frigöras åligger säljaren.

§ 4 ersättning

(1) Det angivna inköpspriset är bindande. Inköpspriset inkluderar moms. De extra fraktkostnader som uppkommit under frakt ingår i fraktkostnadsöversikten / leveransrestriktioner. Förpackningskostnader ingår redan i fraktkostnaderna.

(2) Kunden förbinder sig att betala det totala priset inom 14 dagar från mottagandet av orderbekräftelsen via e-post eller fakturan. Efter tidsfristen har kunden inte betalat. Under förseningen är konsumenten skyldig i. H. v. 5 procentenheter över basräntan. Under förseningen är företagaren skyldig pengarna i. H. v. 8 procentenheter över basräntan. Säljaren förbehåller sig rätten att kräva högre skada orsakad av standard mot entreprenören.

(3) Kunden har endast rätt att kvitta om hans motkrav har lagligen fastställts, erkänts eller inte bestridits av säljaren. Köparens rätt att kompensera mot avtalsenliga och andra anspråk från inledandet eller genomförandet av detta avtalsförhållande förblir opåverkad. Kunden kan endast utöva en retentionsrätt om hans motkrav baseras på samma avtalsförhållande.

§ 5 betalningsalternativ

(1) Kunder kan betala köpeskillingen i förskott / banköverföring eller PayPal.

(2) När du betalar med PayPal måste kunden registrera sig på www.paypal.de. Användningsvillkoren för paypal.de gäller

[www.paypal.de]

(3) Du kan hitta information om eventuella kostnader för den valda betalningsmetoden i vår kundinformation och under översikten över betalningsmetoder på vår webbplats.

§ 6 frakt

(1) Säljaren levererar endast till de länder som anges i fraktkostnadsöversikten / leveransrestriktionerna.

(2) Leveranstiden för leveranser inom Tyskland anges på respektive erbjudande sida. Leveransperiodens början bestäms (beroende på vald betalningsmetod) enligt punkterna 3 till 5.

(3) Vid förskottsbetalning / banköverföring eller PayPal börjar leveransperioden en dag efter mottagande av betalning.

(4) Information om leveranstider för leveranser utanför Tyskland finns i vår kundinformation och i översikten över fraktkostnader / leveransbegränsningar.

(5) Om periodens början eller slut faller på en lördag, söndag eller en helgdag, skjuts periodens början eller slut till nästa arbetsdag.

(6) När det gäller reservationen av korrekt egenleverans hänvisar säljaren till avsnitt 2 (4) i dessa villkor.

(7) Säljaren har rätt att göra partiella leveranser i den mån partiell leverans kan förväntas av kunden med hänsyn till hans intressen. Kunden bör inte ta några extra kostnader.

§ 7 Överföring av risk

(1) När det gäller konsumenter överförs risken för oavsiktlig förlust och oavsiktlig försämring av de sålda varorna till konsumenten när varorna överlämnas, även om varorna säljs per post.

(2) När det gäller entreprenörer överförs risken för oavsiktlig förlust och oavsiktlig försämring av varorna till entreprenören när varorna överlämnas eller, vid försäljning via postorder, med leveransen av varorna till speditören, transportören eller den person eller institution som på annat sätt har tilldelats att utföra transporten.

(3) Överlämningen är densamma om kunden inte är godkänd.

§ 8 garanti

(1) Kunden har en lagstadgad garantirätt, som ändras enligt §§ 8, 9 i dessa villkor.

(2) Beställda varor kan skilja sig något från de varor som visas på Internet inom gränserna för vad som är rimligt. Hänvisning görs till avsnitt 2 (1) i dessa allmänna villkor.

(3) Konsumenterna kan välja om de vill begära kompletterande prestanda genom reparation eller utbyte. Säljaren har rätt att vägra den typ av kompletterande prestation som valts om det endast är möjligt till oproportionerliga kostnader och den andra typen av kompletterande prestanda förblir utan betydande nackdelar för konsumenten. När det gäller företag ger säljaren initialt en garanti för defekter i varorna genom reparation eller byte av leverans, som han väljer.

(4) Om den kompletterande prestandan misslyckas kan kunden i princip välja en sänkning av inköpspriset (nedsättning), uppsägning av avtalet (återkallande) eller ersättning för skador istället för utförande. Vid endast mindre fel har kunden - med hänsyn till båda parters intressen - ingen ångerrätt. Istället för kompensation istället för prestanda kan kunden kräva återbetalning av bortkastade utgifter inom ramen för avsnitt 284 i den tyska civillagen (BGB), som han gjorde med anledning av mottagandet av varorna och rimligen fick göra. Om kunden väljer kompensation istället för prestanda gäller ansvarsbegränsningarna enligt avsnitt 9 (1) i denna GTC.

(5) Entreprenörer måste underrätta säljaren om uppenbara brister i de levererade varorna inom två veckor från mottagandet av varan; I annat fall är påståendet om garantikrav uteslutet. Tidig avsändning eller anmälan är tillräcklig för att uppfylla tidsfristen. Avsnitt 2 i den tyska handelslagen gäller för handlare.

(6) Om kunden är entreprenör anses endast säljarens produktbeskrivning vara överensstämmande som kvaliteten på varorna. Offentliga uttalanden, kampanjer eller reklam från tillverkaren representerar inte en avtalsenlig kvalitet på varorna.

(7) Garantiperioden för konsumenter är 2 år från leveransen av varorna. Avvikelse från detta är garantiperioden för företagare 1 år från leverans. För begagnade varor är garantiperioden också 1 år från leveransen av varorna. Garantiperioden på ett år gäller inte om säljaren gör sig skyldig till grov vårdslöshet, dessutom inte i händelse av fysisk skada och hälsoskada som kan tillskrivas säljaren och i händelse av förlust av kundens liv, i händelse av en garanti eller vid leveransåtgärd enligt §§ 478, 479 BGB. Detta påverkar inte säljarens ansvar enligt produktansvarslagen.

(8) Trots punkt 7 gäller den ordinarie preskriptionstiden om säljaren på ett bedrägligt sätt har dolt ett fel.

(9) Säljaren ger inte kunden några garantier i juridisk mening, såvida inte annat uttryckligen överenskommits. Tillverkarens garantier påverkas inte.

(10) Länk till webbplatsen för tvistlösning online (ODR).

Länk: http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm

Kontakta e-postadressen för online tvistlösning.

E-post: info@harastuhl.de

§ 9 Ansvarsbegränsningar

(1) Vid lätt försumliga tullöverträdelser är ansvaret begränsat till den förutsebara, kontraktstypiska, direkta genomsnittliga skadan beroende på vilken typ av varor. Detta gäller även lätt försumliga pliktöverträdelser från de juridiska ombuden eller säljarens ombud. Säljaren är inte ansvarig för lätt försumliga överträdelser av obetydliga avtalsförpliktelser. Å andra sidan är han ansvarig för brott mot kundens avtalsenliga rättsliga ställning. Väsentliga avtalsenliga juridiska positioner är de som kontraktet måste ge kunden enligt innehållet och syftet med avtalet. Säljaren är också ansvarig för åsidosättande av skyldigheter vars fullgörande möjliggör korrekt utförande av avtalet i första hand och som kunden kan lita på.

(2) Ovanstående ansvarsbegränsningar gäller inte kundkrav som härrör från garantier och / eller produktansvar. Dessutom gäller inte ansvarsbegränsningarna i händelse av ondska, i händelse av brott mot väsentliga avtalsförpliktelser, liksom fysiska och hälsoskador som kan tillskrivas säljaren eller i händelse av förlust av kundens liv.

(3) Säljaren är endast ansvarig för sitt eget innehåll på webbplatsen för sin onlinebutik. I den mån som tillgång till andra webbplatser är möjlig genom länkar är säljaren inte ansvarig för innehållet från tredje part som finns där. Han gör att det konstiga innehållet inte ägs. Om säljaren blir medveten om olagligt innehåll på externa webbplatser kommer han omedelbart att blockera åtkomst till dessa sidor.

§ 10 Slutbestämmelser

(1) Förbundsrepubliken Tysklands lag gäller. När det gäller konsumenter som inte tecknar avtalet för yrkesmässiga eller kommersiella ändamål, gäller detta lagval endast i den mån skyddet som beviljas genom obligatoriska bestämmelser i lagen i den stat där konsumenten har sin vanliga vistelse inte dras tillbaka. Bestämmelserna i FN: s försäljningslag gäller inte. Avsnitten 141, 350 TDSG förblir opåverkade.

(2) Om kunden är en säljare, juridisk person enligt offentlig rätt eller en särskild fond enligt offentlig rätt, är jurisdiktionsstället för alla tvister som härrör från detta avtal den domstol som ansvarar på säljarens verksamhetsställe, såvida inte en exklusiv plats för behörighet ges. Säljaren har emellertid också rätt att stämma köpmannen på sin hemvist eller sin plats. Kompetensen, som kan motiveras av en exklusiv jurisdiktion, förblir orörd.

Kundinformation om ingående av distansförsäljningsavtal och ytterligare information om elektronisk ingående av avtal.

A. Kundinformation vid ingående av distansavtal.

Följande information tjänar till att uppfylla vår lagliga skyldighet att tillhandahålla information om distansförsäljningskontrakt och i elektroniska affärstransaktioner.

Våra allmänna villkor (GTC) finns under följande länk: https://www.harastuhl.de/agb/

Du kommer att få all information skriftligen senast när varorna levereras. Du kan också skriva ut denna information eller spara den på din hårddisk.

1. Leverantörens identitet

Du slutar distansförsäljningskontrakt

Haratech Limited Company
Dillingerstr. 6
D-89415 Lauingen
Verkställande direktör: Wolfgang Gruber

Telefon: +49 (0) 9072701169
Fax: +49 (0) 32226881708
E-post: info@harastuhl.de

Registrera domstol: Augsburg tingsrätt
Registreringsnummer: HRB-25919
Moms identifieringsnummer enligt §27 a lag om moms: DE 276703958

2. slutsats

(1) Kunden kan välja produkter från sortimentet och samla dem i en så kallad kundvagn med knappen "Lägg i kundvagn". Med knappen "Köp" ger du oss ett bindande erbjudande att köpa varorna i kundvagnen. Innan beställningen skickas kan kunden när som helst ändra och visa informationen. Säljaren skickar sedan kunden en automatisk orderbekräftelse via e-post, där ordern är listad och som kan skrivas ut med funktionen "Skriv ut". Orderbekräftelsen representerar ännu inte ett bindande godkännande av ordern. Köpeavtalet träder inte i kraft med förskottsbetalning / banköverföring eller kreditkort, utan endast med sändning av ett separat e-postmeddelande med en orderbekräftelse eller leverans av varorna. Säljaren har rätt att acceptera kontraktet som ingår i beställningen inom 5 arbetsdagar.
När det gäller varor som beställts elektroniskt har säljaren rätt att acceptera beställningen inom två arbetsdagar från mottagandet. Ett godkännande är detsamma om säljaren levererar de beställda varorna inom denna period. När du betalar med PayPal avslutas avtalet med betalningsinstruktionen från kunden.

(2) Avtalstexten sparas av säljaren och skickas till kunden via e-post tillsammans med de juridiskt bindande villkoren efter att avtalet har ingåtts.

Mer information finns i våra villkor: https://www.harastuhl.de/agb/

3. Leverans och leveransbokning

(1) Leveranstiden för leveranser inom Tyskland anges på respektive erbjudande sida. Leveransperiodens början bestäms (beroende på vald betalningsmetod) enligt punkterna 2 till 5.

(2) Vid förskottsbetalning / banköverföring eller PayPal börjar leveransperioden efter mottagande av betalning.

(3) Följande leveranstider gäller för leveranser utanför Tyskland.

Österrike: 3 - 8 arbetsdagar

Schweiz, Liechtenstein: 3 - 8 arbetsdagar

Belgien, Danmark, Frankrike, Irland, Luxemburg, Niederland, Storbritanniennien, Finland, Grekland, Italien, Portugal, Spanien, Sverige: 3 – 12 arbetsdagar

Övriga Europa: 5-15 arbetsdagar

(4) Om periodens början eller slut faller på en lördag, söndag eller en allmän helgdag skjuts periodens början eller slut upp till följande arbetsdag.

(5) Frakt sker exklusivt i de länder som anges i fraktkostnadsöversikten / leveransrestriktioner och under de begränsningar eller leveranstyper som anges i fraktkostnadsöversikten / leveransrestriktioner. Du hittar det också i den virtuella kundvagnen.

(6) Leveransen är föremål för korrekt självleverans.

Våra villkor innehåller ytterligare information under följande länk: https://www.harastuhl.de/agb/

4. Inköpspris och fraktkostnader

(1) De angivna priserna är de totala priserna i euro och inkluderar den lagstadgade momsen. Tillfälliga specialerbjudanden eller rabatter visas som sådana i samband med presentationen av de enskilda varorna på vår webbplats.

(2) Vi debiterar våra leverans- och fraktkostnader utöver de angivna totala priserna för respektive vara. Respektive fraktkostnader finns i vår fraktkostnadsöversikt / leveransrestriktioner.

(3) Annars kommer kunden inte att ha några extra kostnader vid beställning med hjälp av fjärrkommunikationsmedel.

Mer information om priser och frakt finns i våra villkor under följande länk: https://www.harastuhl.de/agb/

5. Betalningsmetoder och kostnader för betalningsmedlet

(1) Kunder kan betala köpeskillingen i förskott / banköverföring eller PayPal.

(2) Eventuella kostnader för det valda betalningsmedlet visas i den virtuella kundvagnen och i betalningsöversikten.

(3) Vid förskottsbetalning / banköverföring får kunden inga ytterligare kostnader. När du betalar med PayPal kommer kunden att debiteras en kostnad på 0,00 EUR.

Du hittar mer information om betalningsmetoderna i våra villkor och under betalningsmetoder.

6. Ångerrätt för konsumenter och exempel på återkallningsformulär

a) Ångerrätt för konsumenter

Konsumenter - dvs. varje fysisk person som slutar en laglig transaktion för ändamål som övervägande inte är kommersiella eller egenföretagare - kan återkalla sin avtalsdeklaration för betalda kontrakt på följande villkor:

avbokning

tillbakadragande

Du har rätt att dra sig tillbaka inom fjorton dagar utan att ge en anledning detta avtal.

Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag, en dem Sie oder ein von von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die letzte Ware in Besitz genommen haben bzw. hatt.

För att kunna utöva din ångerrätt måste du informera oss (Haratech GmbH med begränsat ansvar, Dillingerstr.6, 89415 Lauingen, telefon: +49 (0) 9072701169, fax: +49 (0) 32226881708 e-post: info@harastuhl. de) ett tydligt uttalande (t.ex. ett brev skickat per post, fax eller e-post) om ditt beslut att frånträda detta avtal. Du kan använda det bifogade exemplet på återkallelseformuläret för detta, men detta är inte obligatoriskt.

För att möta den deadline indragning, är det tillräckligt att du skickar in ditt meddelande om ångerrätt innan ångerfristen.

Folgen des Widerrufs

Om du drar dig ur detta avtal har vi valt alla betalningar som vi har fått från dig, inklusive leveransavgifter (med undantag för de extra kostnader som uppstår genom att du väljer en annan leveransmetod än den mest fördelaktiga standardleveransen vi erbjuder måste återbetala omedelbart och senast inom fjorton dagar efter det att meddelandet om din återkallelse av detta avtal har nått oss. För denna återbetalning använder vi samma betalningsmedel som du använde i den ursprungliga transaktionen, såvida inte annat avtalats med dig; I inga fall debiteras du för dessa återbetalningsavgifter.

Vi kan vägra återbetalning tills vi har fått varan tillbaka eller tills du har lämnat bevis på att du har returnerat varan, beroende på vilket som är tidigare.

Du måste returnera varorna till oss omedelbart och under alla omständigheter senast fjorton dagar från det datum då du informerar oss om uppsägningen av detta kontrakt. Tidsfristen är uppfylld om du skickar varorna före utgången av fjorton dagar.

Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren.

Du behöver bara betala för värdeminskning av varorna, där värdeminskning beror på en nödvändig för att förvissa sig, egenskaper och funktion godshantering.

b) Formulär för återkallande

Muster-Widerrufsformular

(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann Fullen Sie bitte dieses Formular aus und Senden Sie es Zurück.)

– Till (Haratech Limited Liability Company, Dillingerstr.6, 89415 Lauingen, Fax: +49 (0) 32226881708 E-post: info@harastuhl.de)

- Jag / vi (*) återkallar härmed det avtal som jag / oss ingått (*) för köp av följande varor (*) / tillhandahållandet av följande tjänst (*)

- Bestellt am (*) / erhalten am (*)

- Namn des / der Verbraucher (s)

- Anschrift des / der Verbraucher (er)

- Unterschrift des / der Verbraucher (er) (nur bei Mitteilung auf Papier)

- Datum
________________________

(*) Unzutreffendes streichen.

1. Länk till webbplatsen för tvistlösning online (ODR).

Länk: http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm

Kontakta e-postadressen för online tvistlösning.

E-post: info@harastuhl.de

7. Garantivillkor

Kunden har en lagstadgad garantirätt som modifieras enligt §§ 8, 9 i de allmänna villkoren.

Mer information om garantin finns i våra villkor

B. Ytterligare kundinformation om det elektroniska ingåendet av ett kontrakt

1. Hur fungerar det?nieär onlinekontraktet ingående med oss?

När du har hittat en produkt i vår webbshop som uppfyller dina krav klickar du på knappen "Lägg i kundvagn". Varan placeras sedan i din kundvagn.

När du klickar på "Kassa" -knappen kommer du till innehållet i kundvagnen. Kundvagnen visas i en översikt. I denna kundvagnöversikt kan du ange eller ändra önskat antal artiklar för respektive artikel i fältet "Antal" och ta bort artikeln genom att klicka på "Ta bort" -knappen.

Ange din leveransadress och, om tillämpligt, en annan faktureringsadress och välj en betalningsmetod.

Om all information är korrekt klickar du på ”Köp” för att slutföra hela beställningsprocessen.

Vi kommer omedelbart att bekräfta mottagandet av din beställning via e-post.

Våra villkor innehåller också ytterligare information.

2. Lagring av kontraktstexten och åtkomst för kunden

Vi sparar dina beställningsuppgifter och skickar dem till dig i mottagningsbekräftelsen via e-post. Du kommer att få våra villkor per e-post senast efter avtalets ingående.

3. Ingångsfel

Du kan korrigera dina poster när som helst under beställningsprocessen genom att använda knappen "Tillbaka" i din webbläsare markerad med en pil som pekar åt vänster och sedan göra lämplig ändring. Du kan avbryta hela beställningsprocessen när som helst genom att stänga webbläsaren.

4. Kontraktsspråk

Du har möjlighet att ingå avtal med oss ​​på tyska.

Alternativ tvistlösning enligt artikel 14 1 para ODR förordningen och § 36 VSBG ..:

Europeiska kommissionen tillhandahåller en plattform för tvistlösning (OS), som du kan https://ec.europa.eu/consumers/odr hitta. Vi är inte skyldiga eller ovilliga att delta i ett tvistlösningsförfarande före en konsumentförsvarsbyrå.